Sketching – 唐詩三百首 – 長相思 其二, 李白

長相思 其二 李白
日色欲盡花含煙,月明如素愁不眠。
趙瑟初停鳳凰柱,蜀琴欲奏鴛鴦弦。
此曲有意無人傳,願隨春風寄燕然。
憶君迢迢隔青天,
昔日橫波目,今作流淚泉。
不信妾腸斷,
歸來看取明鏡前。

Scroll to Top