Sketching - 聞官軍收河南河北 杜甫

Creation video (~2 min, and sorry for bad audio :p)

聞官軍收河南河北 杜甫
劍外忽傳收薊北
初聞涕流滿衣裳
卻看妻子愁何在
漫卷詩書喜欲狂
白日放歌須縱酒
青春作伴好還鄉
即從巴峽轉巫峽
便下襄陽向洛陽